06-30651388 info@ruiterhygiene.nl

Werkwijze

Integrated Pest Management
Ons certificaatMaak een afspraak

Integrated Pest Management; minder inzetten op bestrijding door middel van vergif en meer inzetten op beheer door kennis.
Al onze medewerkers zijn in het bezit van het diploma IPM-Knaagdierbeheersing Binnen & Buiten en zullen via onderstaande werkwijze handelen bij preventie tegen knaagdieren of bij bestrijding van knaagdieren in geval van verhoogde plaagdruk.

Altijd en constant

01. Monitoring

Deze strategie omvat de monitoring van de populatie en eventuele plaagontwikkelingen. In de praktijk houdt dit in dat we monitoren d.m.v. fysieke inspecties, sensortechnieken, klemmen en vallen. Opname van detectiemateriaal wordt geregistreerd.

Vaak noodzakelijk

02. Habitat management

Dit omvat alle maatregelen die worden ingezet op probleemlocaties om de populatie te verkleinen. We kijken locatie-gericht hoe we de leefomgeving van de plaagdieren kunnen beïnvloeden. We doen dit bijvoorbeeld door het wegnemen van schuilmogelijkheden, voedsel, drinkwater, etc. Daarnaast vallen bedrijfsmatige, bouwkundige, hygiënische en fysische maatregelen onder habitat management.

Bij verhoogde plaagdruk

03. Niet-chemische bestrijding

Hieronder valt de inzet van ‘diervriendelijke’ vallen, waarbij het dier zo min mogelijk lijdt. Je kunt hierbij denken aan klemmen, inloopvallen, multicatch-vallen, maar ook bijvoorbeeld aan biologische bestrijding zoals het inzetten van roofvogels, katten of honden.

wanneer voogaande niet werkt

04. Chemische bestrijding

Wanneer de eerder genoemde strategieën niet hun uitwerking hebben en alle overige maatregelen zijn getroffen, kan men in het uiterste geval overgaan tot ‘Chemische bestrijding’. Gezien de huidige wetgeving en de mogelijke risico’s op doorvergiftiging naar niet-doelsoorten en optredende resistentie, zijn we erg terughoudend met de inzet van chemische bestrijding.

Beheersen van knaagdierenpopulaties in en om gebouwen en voedselopslagplaatsen

Voor bedrijven die de mogelijkheid willen behouden om in en om gebouwen rodenticiden te blijven gebruiken, is het per 1 januari 2023 verplicht om zich te certificeren. Dat heeft de overheid zo bepaald en dit is geregeld door het Ctgb via het wettelijk gebruiksvoorschrift (WG). Voor de tussenliggende periode is een overgangsregeling vastgesteld.
Om tot een goede uitvoering te komen is KPMB gevraagd om op te treden als onafhankelijk schemabeheerder. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en met steun van de brancheorganisaties LTO, NVPB en PLA..N en het KAD is hier hard aan gewerkt.

Om het op een onafhankelijke wijze te organiseren is het Centraal College van Deskundigen (CCvD) ingericht, waar belanghebbende partijen zitting in hebben. Hiermee wordt de onafhankelijkheid extra gewaarborgd. Het CCvD heeft invulling gegeven aan het certi­ficatieschema ‘IPM Knaagdierbeheersing’ en dit is vervolgens van toepassing voor al het professionele gebruik van rodenticiden in en om gebouwen en voedselopslagplaatsen.
Dit houdt in dat de voorschriften gelden voor alle bedrijven, instanties en personen die dergelijke werkzaamheden verrichten, zoals: plaagdiermanagementbedrijven, agrarische ondernemers of gemeentelijke diensten.

De certificering is gebaseerd op het door het Ctgb en IL&T en KPMB goedgekeurde en meeste recente Certificatieschema.
Het ‘Certificatieschema IPM-Knaagdierbeheersing versie 1.0’ vindt u hier.

Medewerkers van Ruiter Plaagdierbeheersing zijn in bezit van het diploma IPM-Knaagdierbeheersing buiten en binnen.
Meer informatie over IPM-Knaagdierbeheersing treft u op de website van de KPMB.